Skip to main content

Forretningsbetingelser for
Christina Knudsen Consulting

Nedenstående forretningsbetingelser er gældende for:

Christina Knudsen Consulting
Nivådal 117
2990 Nivå
CVR: 43744844
Herefter “CKC”.

Forretningsbetingelser gælder pr. 12.05.2023 for enhver opgave, som CKC bistår med at løse, medmindre andet aftales skriftligt.

1.  Tilbud
1.1 CKC’s tilbud er gældende i 30 dage beregnet fra den dag, tilbuddet er sendt. Efter udløbet af denne frist, bortfalder CKC’s tilbud automatisk. 

1.2 Kunde kan alene påberåbe sig vilkårene i nærværende forretningsbetingelser, eller i en eventuel individuel aftale mellem parterne. Oplysninger, som CKC har fremsat mundtligt på internettet og lignende er dermed uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

2.  Pris og betaling
2.1 Priser fremgår af CKC’s fremsendte tilbud. 

2.2 CKC modtager betaling via bankkontooverførsel. Alle beløb er i DKK (danske kroner) og angivet inkl. moms til privatpersoner og ex. moms til virksomheder. 

2.3 Betales en faktura ikke til forfaldsdato, er CKC berettiget til at kræve rente og gebyrer i overensstemmelse med renteloven.

3.  Ansvarsbegrænsning
3.1 I ingen tilfælde skal en part være ansvarlig over for den anden part for indirekte og/eller direkte tab eller skade, der opstår i forbindelse med aftalen, uanset årsagen til tabet eller skaden.

3.2 CKC er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang CKC måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Kunde forpligtet til at holde CKC skadesløs i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. 

3.3 CKC er ikke ansvarlig for forsinkelse, medmindre forsinkelsen skyldes CKC’s forhold og opstår efter, at CKC og Kunde har aftalt en tidsplan for forløbet.

4.  Ansvarsfrihed
4.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: Sygdom og helbredssvækkelse for Christina Knudsen Nørby (CKC) som person. 

4.2 Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af ovenstående nævnte omstændigheder.

5.  Afgørelse af tvister
5.1 Nærværende betingelser er underlagt dansk lov og værneting. 

5.2 Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal forsøges løst gennem forhandling. Hvis det ikke på denne måde lykkes parterne at finde en mindelig løsning på tvisten, er enhver af parterne berettigede til at indbringe sagen retten på det sted, hvor CKC har sit forretningsmæssige hjemsted (Danmark).